Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

ENGINYERIA INDUSTRIAL

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES (25) 24802
AERODINÀMICA INDUSTRIAL (8) 24321
ÀLGEBRA LINEAL (76) 21701
AMPLIACIÓ D'ELECTROTÈCNIA (8) 23455
AMPLIACIÓ DE MECÀNICA (24) 22402
AMPLIACIÓ DE MOTORS TÈRMICS (4) 25328
AMPLIACIÓ DE QUÍMICA (22) 22405
AMPLIACIÓ DE QUÍMICA ORGÀNICA (5) 24417
ANÀLISI DE L'ENTORN ECONÒMIC DE L'EMPRESA (13) 23459
ANÀLISI DE SENYALS (19) 23451
ANÀLISI FÍSICA DE L'IMPACTE AMBIENTAL (3) 25322
APARELLATGE ELÈCTRIC (4) 25305
ASSAIG DE MÀQUINES (25) 25417
BOMBES I INSTAL.LACIONS DE BOMBATGE (5) 25311
CÀLCUL DE MÀQUINES (25) 23464
CÀLCUL INFINITESIMAL I (65) 21702
CÀLCUL INFINITESIMAL II (90) 21802
CÀLCUL INTEGRAL (38) 22702
CÀLCUL NUMÈRIC I SIMULACIÓ (13) 22408
CENTRALS NUCLEARS (8) 25418
CENTRALS NUCLEARS I SEGURETAT NUCLEAR (2) 25324
COMPTABILITAT I FINANCES (9) 24306
CONSTRUCCIÓ I ARQUITECTURA INDUSTRIAL I (10) 23456
CONSTRUCCIÓ I ARQUITECTURA INDUSTRIAL II (14) 25307
CONTROL AMB COMPUTADOR (24) 24801
CONTROL AVANÇAT (9) 25401
CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES (7) 25403
CONTROL I PREVENCIÓ DE LA QUALITAT DE L'AIGUA (14) 25321
CONTROL I PREVENCIÓ DE LA QUALITAT DE L'AIRE (3) 24409
CONVERTIDORS (9) 24403
DETECCIÓ I MESURA DE LES RADIACIONS (3) 24418
DIBUIX ASSISTIT PER ORDINADOR (1) 22401
DINÀMICA DE SISTEMES (38) 22804
DIRECCIÓ D'OPERACIONS (15) 25407
DISSENY BÀSIC (1) 23453
DISSENY D'EQUIPS ELECTRÒNICS (3) 23454
DISSENY D'EQUIPS TÈRMICS I (14) 24312
DISSENY D'EQUIPS TÈRMICS II (1) 25327
DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES (11) 25306
DISSENY DE MÀQUINES I (11) 24309
DISSENY DE MÀQUINES II (19) 25319
ECONOMIA (47) 23703
EINES I PROCEDIMENTS PER AL PROJECTE (2) 24420
ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS (29) 23704
ELECTROMAGNETISME (57) 22802
ELECTRÒNICA (30) 24701
ELECTRÒNICA ANALÒGICA (5) 24402
ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA (9) 25304
ELECTROTÈCNIA (20) 23702
ENGINYERIA DE PRODUCTE I SISTEMES TÈCNICS II (1) 25416
ENGINYERIA DEL FACTOR HUMÀ (2) 25330
ENGINYERIA DEL PRODUCTE I SISTEMES TÈCNICS I (1) 24315
ENGINYERIA DEL SOFTWARE (1) 25316
ENGINYERIA I MÀQUINES TÈRMIQUES (9) 24803
EQUACIONS DIFERENCIALS (44) 22701
ESCRIPTURA TÈCNICA EN ANGLÈS (13) 22303
ESTRUCTURA DE COMPUTADORS I SISTEMES OPERATIUS (6) 23359
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT (5) 24404
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES (20) 25308
ESTUDI I GESTIÓ DE SISTEMES TÈRMICS (12) 24412
FABRICACIÓ ASSISTIDA PER ORDINADOR (2) 25310
FÍSICA DELS REACTORS NUCLEARS (4) 25336
FÍSICA MODERNA (25) 22404
FÍSICA NUCLEAR (16) 23467
FONAMENTS D'ENGINYERIA NUCLEAR (12) 23352
FONAMENTS D'INFORMÀTICA (38) 21705
FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES (18) 23353
GEOMETRIA (96) 21801
GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS (4) 23354
GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT I OPTIMITZACIÓ RECURSOS (11) 25411
GESTIÓ DEL TRÀNSIT (4) 25415
GRÀFICS 3D: MODELATGE I VISUALITZACIÓ (2) 25408
GRÀFICS AMB COMPUTADOR (1) 25315
GRAFS I DECISIÓ (15) 23460
INFORMÀTICA (45) 22705
INSTRUMENTACIÓ ELECTRÒNICA (8) 25402
INSTRUMENTACIÓ I MESURA EN FLUIDS (2) 23355
INTEGRITAT ESTRUCTURAL. ANÀLISI DE RUPTURES I CONTROL ND (1) 24423
INTRODUCCIÓ A L'ELECTRÒNICA (29) 23804
LOGÍSTICA (7) 25338
MANUTENCIÓ (3) 25337
MÀQUINES HIDRÀULIQUES (28) 24706
MATERIALS (42) 22703
MATERIALS CERÀMICS (6) 25342
MATERIALS METÀL.LICS (5) 24308
MATERIALS PLÀSTICS I COMPOSTOS (1) 25318
MATERIALS POLIMÈRICS I COMPOSTOS (2) 25343
MECÀNICA (70) 22704
MECÀNICA DE FLUIDS (28) 23803
MECÀNICA DELS MEDIS CONTINUS (61) 22801
MECÀNICA FONAMENTAL (58) 21703
MECANISMES I MÀQUINES (19) 23356
MÈTODES DE LA QUALITAT TOTAL (19) 24416
MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA I (62) 23701
MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA II (42) 23801
MÈTODES MATEMÀTICS A L'ENGINYERIA (34) 22407
MÈTODES NUMÈRICS (27) 24705
MÈTODES QUANTITATIUS DE GESTIÓ (6) 25314
METODOLOGIA DE PROGRAMACIÓ (4) 22406
METROLOGIA I VERIFICACIÓ (6) 23457
MICROPROCESSADORS (7) 24320
MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS (3) 23452
OPERACIONS BÀSIQUES (11) 23466
OPTIMITZACIÓ I SIMULACIÓ (23) 24804
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES (2) 22301
ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL (38) 24704
PROJECTES (10) 25703
QUÍMICA AMBIENTAL (5) 24322
QUÍMICA I (28) 21704
QUÍMICA II (56) 21804
QUÍMICA INDUSTRIAL (3) 24323
QUÍMICA INDUSTRIAL (15) 24867
REACTORS QUÍMICS (12) 24768
REFRIGERACIÓ I CONDICIONAMENT D'AIRE (6) 25414
ROBÒTICA INDUSTRIAL (1) 23470
SEGURETAT NUCLEAR I PROTECCIÓ RADIOLÒGICA (9) 25335
SELECCIÓ DE MATERIALS EN EL DISSENY (6) 23463
SIMULACIÓ DE PROCESSOS (9) 25413
SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS (9) 25344
SIMULACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE PROCESSOS QUÍMICS (20) 24862
SISTEMES D'INFORMACIÓ A LES ORGANITZACIONS (11) 25313
SISTEMES DE PRODUCCIÓ INTEGRATS (17) 25301
SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA (10) 24303
SISTEMES ELECTRÒNICS DIGITALS (4) 25331
SISTEMES INFORMÀTICS EN TEMPS REAL (6) 24401
SISTEMES OLEOHIDRÀULICS I PNEUMÀTICS (5) 24406
TALLER ELÈCTRIC (19) 22302
TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ GRÀFICA I (58) 21805
TÈCNIQUES DE VISUALITZACIÓ I MODELITZACIÓ (3) 25334
TECNOLOGIA DE CONTROL (3) 24301
TECNOLOGIA DE FABRICACIÓ II (6) 25309
TECNOLOGIA DE LES RADIACIONS IONITZANTS (3) 24311
TECNOLOGIA DE MATERIALS (32) 24806
TECNOLOGIA DE PLÀSTICS I COMPÒSITS (1) 25900
TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT (28) 25701
TECNOLOGIA ELÈCTRICA (36) 24807
TECNOLOGIA ENERGÈTICA (37) 25702
TECNOLOGIA METAL.LÚRGICA (2) 25897
TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ I (4) 24324
TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ I TECNOLOGIA DE MÀQUINES (19) 24702
TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ I TECNOLOGIA DE MÀQUINES (LAB) (30) 24702L
TEORIA D'ESTRUCTURES I (11) 24304
TEORIA D'ESTRUCTURES I CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS (28) 24703
TEORIA D'ESTRUCTURES II (11) 25404
TEORIA DE CIRCUITS (7) 22403
TEORIA DE MÀQUINES (46) 22803
TEORIA DE SISTEMES LINEALS (14) 23357
TERMODINÀMICA (71) 23705
TERMODINÀMICA (LAB) (1) 23705L
TERMODINÀMICA APLICADA A MÀQUINES I PROCESSOS TÈRMICS (15) 23468
TERMODINÀMICA FONAMENTAL (52) 21803
TRANSFERÈNCIA DE CALOR (33) 23802
TRANSPORT DE FLUIDS (12) 23458
TRANSPORTS (41) 24805
TURBINES I INSTAL.LACIONS HIDROELÈCTRIQUES (2) 25312
URBANISME I SERVEIS URBANS (2) 23358
VEHICLES I (10) 23426
VEHICLES I (17) 24419
VEHICLES II (26) 24313
VENTILADORS INDUSTRIALS I TURBOCOMPRESSORS (2) 25406
VIBRACIONS MECÀNIQUES (8) 23417
VIBRACIONS MECÀNIQUES (29) 23465
XARXES DE COMPUTADORS I INTERNET (1) 23469