Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT TÈXTIL

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ (13) 28698
ÀLGEBRA LINEAL I EQUACIONS DIFERENCIALS (21) 28689
CÀLCUL DIFERENCIAL I INTEGRAL (19) 28684
CARACTERITZACIÓ D'AIGÜES (10) 28718
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I TRACTAMENT DE GASOS (8) 28721
DEPURACIÓ D'AIGÜES (9) 28711
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EMPRESARIALS. GESTIÓ DE LA QUALITAT (14) 28724
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (13) 28727
DISSENY DE PECES DE VESTIR I ALTRES PRODUCTES TÈXTILS (8) 28717
ENGINYERIA TÈXTIL I SOSTENIBILITAT (17) 28696
ESTAMPACIÓ: TECNOLOGIES NETES I QUALITAT (5) 28709
ESTRUCTURES DE DADES I ORIENTACIÓ A OBJECTES (10) 28731
EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR (13) 28686
FONAMENTS D'INFORMÀTICA (10) 28699
FONAMENTS DE QUÍMICA TÈXTIL (18) 28691
FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA (17) 28685
FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA (15) 28687
GESTIÓ AMBIENTAL I TECNOLOGIES NETES (10) 28722
GESTIÓ DEL NEGOCI (14) 28726
INSTAL.LACIONS I EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS (17) 28693
INSTAL.LACIONS I PROCESSOS DE PREPARACIÓ I BLANQUEIG (13) 28706
MÀRQUETING INDUSTRIAL (10) 28725
MATERIALS TÈXTILS I FIBROLOGIA (22) 28688
MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA (16) 28690
MILLORES TÈCNIQUES DISPONIBLES EN TINTORERIA I COLORIMETRIA (11) 28708
NOVES TECNOLOGIES PER DISSENYAR FILS (1) 28713
OFICINA TÈCNICA (12) 28702
OPERACIONS BÀSIQUES D'APRESTS I ACABATS (10) 28700
OPERACIONS BÀSIQUES DE CONFECCIÓ INDUSTRIAL (6) 28703
OPERACIONS BÀSIQUES DE FILATURA (14) 28692
OPERACIONS BÀSIQUES DE PREPARACIÓ I BLANQUEIG, TINTURA I ESTAMPACIÓ (13) 28694
OPERACIONS BÀSIQUES DE TISSATGE (14) 28695
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (11) 28723
PROCESSOS AVANÇATS DE TISSATGE (9) 28716
PROCESSOS D'APRESTS I ACABATS. INNOVACIÓ DE PRODUCTES (11) 28710
QUALITAT I PRODUCCIÓ EN MERCATS GLOBALS (3) 28707
RESIDUS (12) 28719
TÈCNIQUES D'ANÀLISI QUÍMICA APLICADES A LA INDÚSTRIA TÈXTIL (11) 28697
TECNOLOGIA DE LA CONFECCIÓ INDUSTRIAL (8) 28714
TECNOLOGIA DE LA PROGRAMACIÓ (9) 28730
TECNOLOGIA I MEDI AMBIENT (8) 28728
TEIXITS DE PUNT (5) 28701
TÈXTILS D'ÚS TÈCNIC (14) 28704
TRACTAMENT D'AIGÜES RESIDUALS (8) 28720