Facultat d'Informàtica de Barcelona

ENGINYERIA INFORMÀTICA

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
ADMINISTRACIÓ D'ORGANITZACIONS (11) 12169
ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS (64) 28039
ÀLGEBRA (16) 12081
ALGORISMES I SOFTWARE ESTADÍSTIC (2) 12127
ALGORÍSMIA (25) 28044
AMPLIACIÓ D'ANÀLISI MATEMÀTICA (7) 12200
AMPLIACIÓ DE FÍSICA (16) 12162
ANÀLISI MATEMÀTICA (32) 12084
ANÀLISI NUMÈRICA LINEAL (6) 12201
APLICACIONS DE LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (21) 12173
APLICACIONS DE LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (2) 28045
APRENENTATGE (8) 12175
APRENENTATGE (7) 28046
ARQUITECTURA D'APLICACIONS DISTRIBUÏDES (10) 12111
ARQUITECTURA DE COMPUTADORS (16) 12108
ARQUITECTURES DE COMPUTADORS AVANÇADES (3) 28047
ARQUITECTURES VECTORIALS (11) 12122
ASPECTES SOCIALS I AMBIENTALS DE LA INFORMÀTICA (17) 28018
BASES DE DADES AVANÇADES (17) 12195
COMPILADORS I (21) 12101
COMPILADORS II (22) 12102
COMPLEXITAT COMPUTACIONAL (4) 28048
COMPRESSIÓ DE DADES I IMATGES (3) 28049
COMPUTACIÓ NUMÈRICA (8) 28050
COMPUTADORS INDUSTRIALS (1) 12148
CONCEPTES AVANÇATS DE SISTEMA OPERATIU (10) 12114
CONCEPTES BÀSICS DE XARXES DE COMPUTADORS (32) 12106
CONFIGURACIÓ I AVALUACIÓ DEL RENDIMENT DE SISTEMES (3) 28051
CONTROL DE GESTIÓ (13) 12170
CONTROL INDUSTRIAL (10) 12144
CRIPTOGRAFIA (14) 12207
CRIPTOGRAFIA (10) 28019
DESCRIPCIÓ DE LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ (19) 12176
DISSENY BÀSIC VLSI (21) 12118
DISSENY DE BASES DE DADES (11) 12193
DISSENY DE MICROPROCESSADORS (33) 28052
DISSENY DE SISTEMES BASATS EN LA WEB (13) 28053
DISSENY DE SISTEMES BASATS EN MICROPROCESSADORS (2) 12154
DISSENY DE SISTEMES OPERATIUS (6) 12116
DISSENY I ADMINISTRACIÓ DE BASES DE DADES (19) 28054
DISSENY I AVALUACIÓ DE CONFIGURACIONS (18) 12112
ECONOMIA I (12) 12164
ECONOMIA II (11) 12165
ENGINYERIA DEL SOFTWARE: DISSENY I (16) 12104
ENGINYERIA DEL SOFTWARE: DISSENY II (15) 12105
ENGINYERIA DEL SOFTWARE: ESPECIFICACIÓ (16) 12103
ESQUEMES ALGORÍSMICS (6) 12180
ESTADÍSTICA I (14) 12089
ESTADÍSTICA II (9) 12094
ESTRUCTURA DE COMPUTADORS I (23) 12088
ESTRUCTURA DE COMPUTADORS II (14) 12093
ESTRUCTURA DE DADES I ALGORISMES (13) 12091
ESTRUCTURA I DISSENY DE SISTEMES OPERATIUS (9) 28056
ESTRUCTURA INTERNA D'UN SISTEMA OPERATIU (14) 12115
ESTRUCTURES ORGANITZATIVES (11) 12166
FABRICACIÓ ASSISTIDA PER ORDINADOR (4) 12160
FÍSICA (35) 12080
FÍSICA ORIENTADA A LA MODELITZACIÓ I L'ANIMACIÓ REALISTA (12) 28057
FITXERS I BASES DE DADES (13) 12192
FONAMENTS FÍSICS DE LES NOVES TECNOLOGIES INFORMÀTIQUES. (18) 12163
FONAMENTS FÍSICS DE LES TECNOLOGIES INFORMÀTIQUES (7) 28058
FONAMENTS TECNOLÒGICS DELS COMPUTADORS (18) 12149
GEOMETRIA COMPUTACIONAL (4) 28059
GEOMETRIA COMPUTACIONAL (34) 74062
GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ (9) 12167
GESTIÓ DE PROJECTES INFORMÀTICS (10) 12199
GESTIÓ DE SISTEMES D'INFORMACIÓ (2) 28042
GRÀFICS EN COMPUTADOR (17) 12187
HISTÒRIA DE LA INFORMÀTICA (6) 12171
IMPACTE SOCIAL I ÈTICA PROFESSIONAL DE LA INFORMÀTICA (10) 12172
INICIACIÓ A LA PROGRAMACIÓ (35) 12083
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (IIA+TMIA) (2) 12666
INTRODUCCIÓ A LA INTEL.LIGÈNCIA ARTIFICIAL (37) 12099
INTRODUCCIÓ A LA LÒGICA (35) 12086
INTRODUCCIÓ A LES BASES DE DADES (16) 12097
INTRODUCCIÓ ALS COMPUTADORS (91) (36) 12082
INTRODUCCIÓ ALS ESQUEMES ALGORÍSMICS (9) 12177
INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES OPERATIUS (9) 12092
LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ (10) 28060
LLENGUATGES, GRAMÀTIQUES I AUTÒMATS (16) 12090
LÒGICA A LA INFORMÀTICA (6) 28086
LÒGICA DE PRIMER ORDRE (6) 12186
MATEMÀTICA DISCRETA (22) 12085
MÈTODES NUMÈRICS BÀSICS (3) 12202
MODELATGE GEOMÈTRIC AMB COMPUTADOR (15) 12188
MODELS ABSTRACTES DE CÀLCUL (34) 12095
MODELS D'INVESTIGACIÓ OPERATIVA PER A LA PRESA DE DECISIONS (19) 28062
MODELS DETERMINISTES DE LA INVESTIGACIÓ OPERATIVA I (24) 12137
MODELS ESTOCÀSTICS DE LA INVESTIGACIÓ OPERATIVA (47) 12133
MODELS ESTOCÀSTICS DE LA INVESTIGACIÓ OPERATIVA (16) 28063
MULTIPROCESSADORS (9) 12121
MULTIPROCESSADORS (3) 28064
PERIFÈRICS (23) 12150
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES I SISTEMES INFORMÀTICS (14) 28065
PRESA DE DECISIONS I GESTIÓ DE PROJECTES EMPRESARIALS (14) 28041
PROCESSAMENT DEL LLENGUATGE NATURAL (14) 28066
PROGRAMACIÓ CONCURRENT (9) 12178
PROGRAMACIÓ CONCURRENT I DISTRIBUÏDA (14) 28067
PROGRAMACIÓ CONSCIENT DE L'ARQUITECTURA (20) 28068
PROGRAMACIÓ DECLARATIVA (18) 12179
PROGRAMACIÓ METÒDICA (31) 12087
PROJECTE DE PROGRAMACIÓ (4) 12096
PROTOCOLS D'INTERNET I APLICACIONS MULTIMÈDIA (23) 28070
RECUPERACIÓ DE LA INFORMACIÓ (20) 28071
REQUERIMENTS I ESPECIFICACIONS DE SISTEMES D'INFORMACIÓ (2) 12197
ROBÒTICA (35) 12158
ROBÒTICA (20) 28072
SEGURETAT EN SISTEMES INFORMÀTICS (14) 28073
SERVEIS PÚBLICS DE DADES (14) 12110
SERVEIS PÚBLICS DE DADES (13) 28074
SIMULACIÓ (16) 28075
SIMULACIÓ I (5) 12134
SISTEMES D'INFORMACIÓ PER A LES ORGANITZACIONS (14) 28077
SISTEMES D'INFORMACIÓ PER A ORGANITZACIONS (13) 12196
SISTEMES DE GESTIÓ DE BASES DE DADES (8) 12194
SISTEMES DE GESTIÓ DE BASES DE DADES I D'OBJECTES (11) 28076
SISTEMES DE TRANSPORT DE DADES (18) 12107
SISTEMES DIGITALS (11) 12151
SISTEMES DIGITALS I MICROCONTROLADORS (24) 28035
SISTEMES GRÀFICS INTERACTIUS (5) 28078
SISTEMES INFORMÀTICS PER A L'AUTOMATITZACIÓ (1) 28079
SISTEMES OPERATIUS (20) 12098
SISTEMES OPERATIUS DISTRIBUÏTS I EN XARXA (24) 28080
SUPERCOMPUTACIÓ (4) 12126
TÈCNIQUES I MÈTODES D'INTEL.LIGÈNCIA ARTIFICIAL (13) 12100
TÈCNIQUES I PROCESSOS DE GESTIÓ EMPRESARIAL (9) 28082
TEORIA DE LA COMPLEXITAT (2) 12190
TEORIA DE LA DECISIÓ (9) 12168
TEORIA DE LA INFORMACIÓ I LA CODIFICACIÓ (17) 12206
TEORIA DE LA INFORMACIÓ I LA CODIFICACIÓ (14) 28020
VISIÓ PER COMPUTADOR (28) 28084
VISIÓ PER ORDINADOR (13) 12161
VISUALITZACIÓ AVANÇADA (10) 28085
VISUALITZACIÓ REALISTA EN COMPUTADOR (15) 12189